Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data for Ejerfortegnelsen (EJF)

Læs mere om bitemporalitet og start på siden Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet.Generelle forhold for EJF tjenesters søgeparametre og status

Ejerfortegnelsens (EJF) tjenester på Datafordeleren har disse temporale søgemuligheder: 


Søgeparameter: tidspunkt

Dvs. søgning med kombinationer af parametrene:

 • Registreringstid
 • Virkningstid

 

BEMÆRK

Datoformat følger Datafordelerens format for tidsangivelse, og benytter ikke millisekunder for registerings- og virkningstid. For deres registerings- og virkningstid er millisekunder altid 0 og har derfor følgende format yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.000000.

I nogle tilfælde afrundes virkningstid endvidere til hele dage. Se mere om afrunding af tidsstempler i Ejerfortegnelsen.

Søgeparameter: tidsperiode

Dvs. søgning med kombinationer af parametrene:

 • RegistreringstidFra
 • RegistreringstidTil
 • VirkningstidFra
 • VirkningstidTil

I EJF har disse parametre defaultværdien tidspunktet for eksekveringstidspunktet for søgningen (dvs. tjenesten returnerer objekter, der er registrerede og gældende på tidspunktet, hvor søgningen foregår). 


Søgeparameter: status

Udfaldsrummet for parameteren Status i EJF er:

 • Gældende
 • Tilbagerullet
 • Historisk
Hovedforløbet er, at et ejerskab bliver gældende fra anmeldelses/overtagelsesdato hvor ejendommen erhverves. Ejerskabet bliver ved salg af sidste ejerandel historisk fra anmeldelses/overtagelsesdatoen.

Er der tale om en tilbagerulning (f.eks. ifm. et betinget skøde), kan et gældende ejerskab antage værdien tilbagerullet i den givne periode, ligesom den gamle ejer genindsættes. Dvs. ejerskab skifter status fra historisk til gældende.


Historik og bitemporalitet

Ejerfortegnelsens data før juni 2019 (2019-06-11T00:00:00.000000+02:00) er etableret ud fra registrering af faktiske ejere og ejendomsadministratorer i ESR. Alle registrerede gældende og historiske ejere er konverteret fra ESR ifm. implementeringen af Ejerfortegnelsen. Ejerfortegnelsen vil derfor have registreret de samme historiske ejere mv., som fandtes i ESR på konverteringstidspunktet, samt manuelle berigelser indført af registerførere siden da.

Analyse af de konverterede ejerskaber viste en del variation i den historiske registrering i ESR på de enkelte ejendomme. Dog syntes de sidste 25 år før konvertering at været dækket ind for alle ejendomme. Med hensyn til bitemporalt registreringsperspektiv er der ingen forskel på de konverterede data og registreringer foretaget i Ejerfortegnelsen.

Bemærk: Ejerfortegnelsen udstiller både faktiske og tinglyste ejere, men da ESR ikke havde brugbare registreringer af tinglyste ejere, vil tinglyste ejerskaber ikke optræde i konverteret data. Disse opdateres og udstilles, efterhånden som der modtages nye tinglysningsbeskeder herom fra Digital Tinglysning. Indtil da vil tinglyste ejerandele være udstillet som ?/?.
Oprindelsestidspunkt

Ejerfortegnelsen har som sådan ikke et officielt oprindelsestidspunkt, da Ejerfortegnelsens historiske data er baseret på alle registrerings- og virkningstider fra kildesystemet ESR, jf. ovenstående afsnit om Historik og Bitemporalitet.

Ved konvertering fra ESR blev der identificeret ca. 600.000 ejerskaber uden overtagelsesdato. Disse blev oprettet i Ejerfortegnelsen med både virkningstid og registreringstid iflg. aftale med Kommunernes Landsforening:

 • Historiske ejerskaber blev oprettet med virkningFra 1/1-1800
 • Gældende ejerskaber blev oprettet med virkningFra 1/1-1970

Ældste data er således dateret 1800-01-01T00:00:00.000000+02:00, som kan betragtes som oprindelsestidspunkt.
Modelregler

Beskrivelse af implementering af modelreglerne for bitemporalitet herunder eventuelle afvigelser.

Ejerfortegnelsen følger modelreglerne fuldt ud og udstiller den fulde historik bitemporalt.

Et ejerskab/forretningsobjekt kan ikke være overlappende bitemporalt, men anvender man kun virkningstid kan der i den tidsmæssige registrering være overlap. F.eks. kan et betinget skøde blive aflyst, hvorefter ejerskaber ift. virkningstid tilbagerulles til situationen før det betingede skøde, mens de hidtidige registreringer afregistreres i registreringstiden.

Man skal altså altid bruge både virkningstid og registreringstid, hvis man skal have et entydigt svar.

Se endvidere Bitemporale registreringseksempler for ejerskab og ejerskifte
Statusværdier og livscyklus

I Ejerfortegnelsen anvendes ift. de fleste forretningsobjekter følgende forretningsmæssige statusværdier:

 • Gældende”, som betyder, at den pågældende forekomst er/har været gældende inden for den tilhørende virkningsperiode.
 • Tilbagerullet”, som betyder, at den pågældende forekomst har været opfattet som gældende inden for den tilhørende virkningsperiode, men at man senere har konstateret, at dette var en fejl og derfor ”tilbagerullet” denne.
 • Historisk”, som betyder, at det pågældende forretningsobjekt logisk set ikke længere eksisterer, men at det tidligere har haft en eller flere forekomster med en gyldig virkningstid og registreringstid.

Ejerfortegnelsen har ingen komplekse relationer til andre registre. Ejerfortegnelsen henter oplysninger om personer og virksomheder via hhv. CPR-nummer og CVR-nummer samt ejendomsoplysninger fra hhv. Matriklen og Ejendomsbeliggenhedsregistret ud fra et BFE-nummer.

Se Systemoverblik og kontekst
Tilgængelige søgeparametre i EJFs tjenester

Der henvises til dokumentation af de respektive tjenester: