Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Denne side er målrettet teknikere og udviklere med et forudgående kendskab til CPR. Derfor er beskrivelserne af hændelserne på teknisk frem for forretningsmæssigt niveau.  

Dokumentet gennemgår overordnet hændelserne for CPR samt hvilke felter, der kan bruges til at opsætte filtre i abonnementer på hændelserne for CPR i Selvbetjeningen.

Få en introduktion til Hændelser på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren. 

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i Guide til hændelser på SelvbetjeningenFor forklaring og dokumentation af filtre og deres anvendelse, se afsnit ”Filtre” på siden. Man kan ligeledes læse en forklaring af denne sides tabeller, og deres værdier.

Læs mere om CPR hændelser i CPRs dokumentationGenerelt for CPR hændelser

Registernavn i SelvbetjeningenCPR
FormatXML/JSON
DLS version3.2.1

Sikkerhedszone

5 – Indeholder fortrolige eller følsomme oplysninger

Adgangsbegrænsning

Brugere skal anmode om adgang til at abonnere på beskedtyperne

Outputskema

CPR hændelser følger Datafordelerens generelle skema for hændelser

Skema - hændelser (Datafordeleren)

Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).
Proces for hændelse

Opsæt abonnement

Benyt Guide til hændelser på Selvbetjeningen, som hjælp til at opsætte abonnementet.

CPR anbefaler i deres dokumentation, at det til anvendelse af CPR-data er hensigtsmæssigt at opsætte et abonnement, hvor der sendes hændelser på følgende objekthandlinger;

  • CPRADRESSE
  • ADRESSEOPLYSNINGER_OG_BESKYTTELSE
  • PERSON
  • FORSVINDING
  • UDREJSEINDREJSE
  • NAVN_OG_BESKYTTELSE
  • PERSONNUMMERModtag hændelse

Et abonnement kan sættes op til, at Datafordeleren enten kan sende hændelsesbeskeder (PUSH) til en anvender eller anvenderen selv kan hente hændelsesbeskeder (PULL) ved at kalde en tjeneste på Datafordeleren svarende til det opsatte abonnement. Læs mere i afsnittet Abonnementer på siden Hændelser på Datafordeleren.

Uanset om der vælges PUSH eller PULL, så vil hændelsen ikke indeholder ikke et cpr-nummer og de informationer, som har genereret hændelsen. Hændelsen indeholder et Personid, som skal benyttes til at hente de oplysninger, som skal benyttes i forretningen.Identificer personummer

Det Personid. som bliver oplyst i hændelsen, skal efterfølgende bruges til at hente cpr-nummer på den person, som har generet en hændelse.

Følgende er et eksempel på en url til et simpelt opslag på Personid:

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CPR/CprPersonFullSimple/1/rest/PersonFullListSimple?person.id.eq=xxxxxx 

 I response kan personens cpr-nummer identificeres.


Identificer ændring

Det Personid. som bliver oplyst i hændelsen, skal efterfølgende bruges til at hente de opdaterede informationer på den person, som har generet en hændelse.

Følgende er et eksempel på en url til et simpelt opslag på cpr-nummer:

 https://s5-certservices.datafordeler.dk/CPR/CprPersonFullSimple/1/rest/PersonFullListSimple?pnr.personnummer.eq=xxxxxxxxxx 

I response kan de opdaterede informationer om personen identificeres.


Logisk entitet (objekttype): CprHaendelse

Beskedtype: CprHaendelseCreate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektID

Load(personid)

ObjektType

Constant(CPR)

Registreringsaktør

N/A

Registreringstid

Load(afleveringsdato)

Status

N/A

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshaendelse)+ ”;KommuneTidligere:” + Load(cprkommunekodeTidligere) + ”; KommuneNuvaerende:” + Load(cprkommunekodeNuvaerende)

OpgaveEmne

Constant(08)
Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

CPRADRESSE

Bemærk at disse værdier manuelt skal tilføjes i Hændelsesabonnementet i Selvbetjeningen. Det vil ikke være muligt at vælge dem fra en drop-down menu.

Der er tale om et 1:mange forekomster af hændelsesbeskederne, da der kan forekomme flere hændelser i løbet af en dag og Datafordeleren kun opdateres 1 gang i døgnet (i CPRs fase 1).

ADRESSEOPLYSNINGER_OG_BESKYTTELSE

CIVILSTAND

SEPARATION

FORAELDEROPLYSNING

FORAELDREMYNDIGHEDSOPLYSNING

FOLKEKIRKE

KOMMUNALEFORHOLD

NOTAT

NAVN_OG_BESKYTTELSE

FLYTTEPAABUD

FORSVINDING

KONTAKTADRESSE

UDREJSEINDREJSE

PERSON

PERSONNUMMER

STATSBORGERSKAB

VAERGEMAAL

VALGOPLYSNINGER

Filtrering af objekthandling

Vejledning til opsætning af hændelser på CprHaendelse med filtrering på objekthandling, som anbefalet i dokumentationen.

I eksemplet vil du modtage hændelser for de 6 objekthanlinger.Beskeddata

Indeholder objektreference: Load(personid)