Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data for Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

Læs mere om bitemporalitet og start på siden Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet.

Generelle forhold for DAGI tjenester

DAGI-tjenester på Datafordeleren har ikke temporale søgemuligheder, men returnerer altid gældende version i forhold dato/tidspunkt for det aktuelle kald.
Historik og bitemporalitet

Præcisering af angivelsen af virkningstid

Virkningstid angives for historiske og aktuelle data som et datostempel.


Virkningstidshistorik for forretningsobjekterne

Der er registreret virkningstidshistorik for DAGI-objekterne fra 2018-01-22 hhv. 2018-03-06, hvor DAGI-registret blev idriftsat på Datafordeleren.


Historik for registreret data i registret

Der er registrerede DAGI-data i registret fra tidspunktet 2014-04-05 med bitemporalitet og som singlegeometrier (ikke tilgængelige på Datafordeleren).

Ældre historik fra før 2014 foreligger i en anden datamodel (ikke tilgængelig på Datafordeleren).


Forhold for fastholdelsen af bitemporal information for historiske data før grunddatamodellen blev indført

Der er ikke registreret bitemporal information om objekter før grunddatamodellen
Oprindelsestidspunkt

Ved brug af data fra Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) skal registrerings- og virkningstid ikke gå længere tilbage end 2018-03-09T00:00:00.000000+02:00.

På dette tidspunkt er registret implementeret som grunddata på Datafordeleren.

Vælges en tidligere registrerings- og virkningstid kan der være manglende eller ufuldstændige data.
Modelregler

Beskrivelse af implementering af modelreglerne for bitemporalitet herunder eventuelle afvigelser

Statusattributten indgår ikke i historikmodellen for DAGI-objekterne. Håndtering af de bitemporale informationer er beskrevet i Notat om Bitemporalitet i DAGI.

DAGI-registret har implementeret fuld bitemporal historik jf. grunddatamodelreglerne.
Statusværdier og livscyklus

Beskrivelse for værdier for status

Attributten status har ikke sammenhæng med historikmodellen.  Det betyder, at med undtagelse af forretningsobjektet Supplerende Bynavn er statusværdien altid værdien ’vedtaget’. For Supplerende Bynavn kan status have værdierne ’foreløbig’, ’vedtaget’, ’nedlagt’ og ’henlagt’. Værdierne korresponderer til tilstande i den politiske proces, som ligger til grund for opdateringen af forretningsobjektet Supplerende Bynavn. Et supplerende bynavn med status ’vedtaget’ vil få værdien ’nedlagt’ i tilfælde af nedlæggelse. Et supplerende bynavn med status ’foreløbig’ vil få værdien ’henlagt’, hvis det pågældende supplerende bynavn opgives.

DAGI-objekterne kan antage livscyklustilstandene ”gældende” eller ”historisk”. Hvis et objekt er gældende er attributten virkningTil ”NULL” eller har en værdi, som er senere end dags dato. Hvis objektet er historisk antager attributten virkningTil en værdi, som ligger tidligere end dags dato og der eksisterer ikke en anden version af objektet, hvor virkningTil er lig ”NULL” eller som har en værdi senere end dags dato.


Præcisering af status-værdier, der kan have overlappende virkningstid

Et DAGI-objekt kan antage én status-værdi i én virkningsperiode. Et DAGI-objekt kan ikke have overlappende virkningsperioder, men der kan eksistere forskellige versioner af objektet med forskellige virkningsperioder.